Magnus Czech Dictionaries

Free

Magnus Czech Dictionaries

Tato aplikace umož?uje snadné a rychlé procházení libovolného slovníku, stejn? tak lze využít zabudované sofistikované vyhledávací nástroje a funkce. Nyní se m?žete ješt? p?ed nákupem rozhodnout, který slovník je svým obsahem pro vaši pot?ebu nejvhodn?jší. Plné verze jsou dostupné ke stažení, resp. nákupu ve vestav?ném katalogu p?ímo v aplikaci. Funkce pro vyhledávání a p?eklady • Novinka pro iOS 8: Nyní m?žete vyhledávat p?ímo z aplikace Safari. Ozna?te hledaný text a odešlete do slovníku pomocí funkce “Share”. P?edem aktivujte slovník v Safari 'extension'. • Nyní možnost využití vícenásobné schránky! Nyní kopírujte do schránky libovolný po?et slov, anebo rovnou delší text, poté p?epn?te zp?t do slovníku, kde již jsou zobrazeny relevantní výsledky jeden po druhém. • Fulltextové vyhledávání je nyní rychlejší a efektivn?jší p?i prohledávání kompletního obsahu (hesel i p?íklad? a slovních spojení) • Podpora multijazykového ru?ního zadávání s rozpoznáváním. • Možnost vyhledávání pomocí zástupných znak?. Vložte standardní “wildcard” symboly “?” nebo “*” nahrazující neznámé znaky nebo více znak?. • Vyhledávání podobných slov i p?i nejistot? jak se píší. • Zabudovaná jazyková morfologie umož?uje p?eklady slov také v r?zných gramatických formách. • Vyhledávání anagram? (e. g. tab-bat). • Rychlé odkazy vnit?ních vazeb. Funkce u?ení: • Výslovnost u Angli?tiny a N?m?iny je namluvená rodilými mluv?ími. • Integrovaný karti?kový kvíz napomáhá rychlejším zapamatování sloví?ek • Detailní lingvistické informace pro Angli?tinu, Francouzštinu, Ruštinu a Špan?lštinu v?etn? sklo?ování a ?asování. • Oblíbené – rychlý p?ístup k ?asto používaným sloví?k?m • Podpora pro Handy Converter. • Historie vyhledávání umož?uje rychlý návrat k nedávno hledaným sloví?k?m Funkce interface: • Novinka! Styl grafiky nyní kompatibilní s iPhone 6 a iPhone 6 Plus. • Novinka! Spušt?ní aplikace je nyní 3x rychlejší! • Integrovaný katalog slovník? pro okamžitý nákup. • Vylepšený interface pro pohodln?jší práci. • Vylepšená nastavení umož?ují nyní uživatelské nastavení animovyných nabídek a barev pozadí. • Zv?tšení i zmenšení písma podle pot?eby. • Podpora oto?ení displeje. • Pln? optimalizovaný interface pro iPad. • Není vyžadováno internetové p?ipojení. • Zakupte slovník jednou a užívejte jej na vašem za?ízení iPhone/iPad/iPod touch bez jakýchkoli dalších poplatk?. _____ O vydavateli slovníkových podklad? Vocab Publishing vyvíjí odborné p?ekladové slovníky již od roku 1996. Spole?nost byla v?bec mezi prvními v ?eské Republice, která p?išla na trh s elektronickou verzí jinak b?žných papírových slovník?. P?vodn? menší slovníkové databáze se postupem ?asu rozrostly v ohromné mnohaoborové komplexy, rozší?ily se jazykové verze a v sou?asnosti jsou tyto databáze nejbsáhlejší co se tý?e množství zahrnutých obor? v?bec. Vocab Publishing se specializuje na desktopovou verzi aplikace pro Windows, mobilní aplikace vyvíjí ve spolupráci firma Paragon. Jednotlivé verze jsou pak prakticky nepostradatelným pomocníkem pro p?ekladatele, profesionály, manažery, studenty, v?dce i b?žné uživatele.

Read more +
7
GOOD

0 ratings

Helps you:

Author’s description

Discover more like Magnus Czech Dictionaries