C?a s? tình yêu - Love Plus

$2.99

C?a s? tình yêu - Love Plus

C?A S? TÌNH YÊU – 10 N?M M?T CH?NG ???NG! T?t c? ?ã b?t ??u b?ng m?t ý ngh? lãng m?n nh?ng c?ng th?t khó kh?n : M?t ch??ng trình phát thanh m?i v?i hình th?c và n?i dung hoàn toàn khác so v?i các ch??ng trình c?a ?ài Ti?ng nói Vi?t Nam. ? ?ó s? ?? c?p t?i nh?ng v?n ?? t? nh? nh?t, kín ?áo nh?t mà nh?ng ng??i Á ?ông nh? chúng ta khó có th? ?? c?p ??n. Chúng tôi tin ch?c r?ng có r?t nhi?u b?n tr? Vi?t Nam mong mu?n chia s? v?i ai ?ó nh?ng v?n ?? c?a mình v? nh?ng ch? ?? khó nói, v? tình yêu và tình d?c - ho?c nghe v? nh?ng v?n ?? c?a ng??i khác – mà không ph?i b?c l? tâm s? c?a mình. Nh?ng làm b?ng cách nào bây gi? ? M?t cô gái 18 tu?i b? rách màng trinh khi còn tr? con ?òi ch?i trò ng??i l?n, h?i xem li?u cô có nên nh?n l?i yêu ng??i ?àn ông v?a m?i c?u hôn cô không ? M?t chàng trai ??nh k?t hôn nh?ng lo l?ng v? cu?c s?ng gia ?ình t??ng lai b?i vì d??ng v?t c?a mình b? l?ch qua bên trái. M?t chàng trai mi?n núi tr?n tr? v?i vi?c ph?i c??i v? trong n?m nay b?i vì th?y m?i ng??i nói l?y v? s??ng l?m và khi chuyên gia t? v?n h?i “Em hi?u l?y v? nh? th? nào mà s??ng v?y?” anh ta ch?t ? lên “Em ngh? l?y v? ?? làm ?n kinh t?, ?? có thêm ng??i ch?n bò, ?? tr?ng r?ng... là s??ng l?m r?i”. M?t sinh viên tr? nên r?t bu?n khi phát hi?n ra r?ng mình ph?i lòng m?t nam sinh viên khác và mu?n bi?t xem mình có ph?i là ??ng tính luy?n ai không? ?a ph?n nh?ng thính gi? Ch??ng trình “C?a s? tình yêu” c?a chúng tôi s?ng ? nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng ??ng bào dân t?c, biên gi?i, h?i ??o... n?i mà ?ài phát thanh th??ng là ph??ng ti?n ti?p c?n thông tin duy nh?t. “C?a s? tình yêu” c?a chúng tôi ?ã gây ???c ti?ng vang, không ch? v?i thính gi? trong n??c, có nh?ng b?n tr? ng??i Vi?t t? Lào, Thái Lan, Malaysia, Philippin, In?ônêsia, ?ài Loan, Trung Qu?c... g?i v? b?i ? n?i ?ó h? v?n ???c nghe ti?ng nói thân th??ng c?a ?ài Ti?ng nói Vi?t Nam, c?a Ch??ng trình “C?a s? tình yêu” dành cho h?. Hàng ch?c ?oàn nhà báo t? các n??c ?ã ??n th?m quan, h?c t?p, chia s? kinh nghi?m. H? th?m thán ph?c v?i chúng tôi - nh?ng ng??i Á ?ông v?y mà dám ?? c?p t?i v?n ?? t? nh? ??n v?y. M?i g?n ?ây thôi, chúng tôi - nh?ng ng??i th?c hi?n Ch??ng trình phát thanh tr?c ti?p - l?i nh?n ???c tin vui và ?ây không ph?i là tin vui ??u tiên, có hàng tr?m tin vui nh? v?y ?ã ??n trong g?n 7 n?m qua. M?t thính gi? ? m?t làng mi?n núi t?nh B?c C?n chu?n b? ?i ??n cái ?ích cu?i cùng c?a tình yêu – HÔN NHÂN - do các b?n ?ã nh?n ???c t? v?n t? C?a s? tình yêu. B?n ?ã m?i t?t c? chúng tôi t?i d? ?ám c??i c?a mình. “C?a s? tình yêu” ?ã giúp cho b?n tr? Vi?t Nam có c? h?i trình bày nh?ng khó kh?n và n?i lo s? c?a mình v? tình yêu và tình d?c, an ?i và t? v?n cho h?, ?ôi khi còn giúp h? có m?t k?t thúc có h?u nh? v?y ?ó. B?n thân câu chuy?n v? Ch??ng trình “C?a s? tình yêu” c?a chúng tôi ?ã nh? m?t giai tho?i, nh?ng nó c?ng ?ang bi?n ?o?n cu?i c?a nh?ng câu chuy?n tình yêu tr? c? tích ??i v?i nhi?u ng??i.

Read more +

App not available

?
No rating

0 ratings

Author’s description

Discover more like C?a s? tình yêu - Love Plus