TEPO s.r.o.

Free

TEPO s.r.o.

TEPO s.r.o. Vám p?ináší mobilní aplikaci, díky níž se dozvíte vše d?ležité. Hlavním cílem managementu spole?nosti TEPO, s.r.o. je zajistit svým odb?ratel?m tepelnou pohodu, uspokojit jejich požadavky a dlouhodob? udržet p?ijatelnou cenu tepelné energie. Toto poslání se snažíme plnit prost?ednictvím stanovených strategií nejen v oblasti obchodní a finan?ní, ale i technické. Naším dlouhodobým cílem je získávat rostoucí podíl na trhu s teplem a p?ispívat tak k p?íznivému ovliv?ování životního prost?edí ve m?st? Kladn?. Také v oblasti lidských zdroj? nám záleží na neustálém vývoji vp?ed a proto se snažíme o vytvo?ení stabilního kolektivu pracovník?. TEPO Ltd. Brought to you by the mobile application through which you can learn everything important. The main objective of the company's management TEPO, sro is to provide thermal comfort to its customers, satisfy their needs and sustain affordable price of thermal energy. This mission is trying to fulfill strategies established through not only in business and financial but also technical. Our long term goal is to acquire a growing share of the heat market and contribute to a positive impact on the environment in Kladno. Also in the field of human resources we depend on constant development forward and therefore we are trying to build a stable team of employees.

Read more +
9.8
GREAT!

3 ratings

Author’s description

Discover more like TEPO s.r.o.