Raiffeisen mobilno bankarstvo

Free

Raiffeisen mobilno bankarstvo

Raiffeisen mobilno Bankarstvo – R'm'B - za život u pokretu Šta je Raiffeisen mobilno bankarstvo – R'm'B? Raiffeisen mobilno bankarstvo je usluga koja Vam omogu?ava da, putem Vašeg mobilnog telefona, u svakom trenutku, imate brz i jednostavan pristup Vašim ra?unima i ostalim informacijama vezanim za poslovanje sa Raiffeisen bankom, uz mogu?nost vršenja finansijskih transakcija. Koji su preduslovi za korištenje R'm'B usluge? Korisnik usluge Raiffeisen mobilno bankarstvo može biti svaki klijent Banke, doma?e i strano fizi?ko lice, koji je vlasnik debitne kartice/teku?eg ra?una i mobilnog telefona sa mogu?noš?u pristupa Internetu. Šta omogu?ava R'm'B? Usluga Raiffeisen mobilno bankarstvo omogu?ava: • Pregled stanja i detalja ra?una, • Pregled prometa po ra?unima, • Obavljanje transakcija izme?u vlastitih ra?una i ra?una fizi?kih i pravnih lica u Raiffeisen banci, • Obavljanje transakcija na ra?une fizi?kih i pravnih lica u drugim bankama u BiH • Konverziju deviza. Koje su prednosti korištenja Raiffeisen mobilnog bankarstva? Prednosti korištenja usluge R'm'B su: • Dostupnost 24 sata bez obzira na radno vrijeme Banke, • Povoljnije naknade za realizaciju naloga, • Korištenje usluge gdje god je omogu?en pristup Internetu, • Maksimalna sigurnost i diskrecija uz primjenu najsavremenijih sigurnosnih tehnologija, • Pra?enje svjetskih trendova i ušteda vremena. Koliko je sigurno koristiti Raiffeisen mobilno bankarstvo? Raiffeisen banka koristi najsavremenije tehnologije zaštite i sigurnosti. Pristup aplikaciji Raiffeisen mobilnog bankarstva zašti?en je jedinstvenim PIN-om kojeg klijent samostalno generiše prilikom prve prijave što garantuje zaštitu i privatnost finansijskih transakcija. Dodatnu sigurnost predstavlja softverski token koji se automatski, zajedno sa aplikacijom, instalira na mobilni ure?aj. --------------------------------------------------------------------------------------- Raiffeisen Mobile Banking - RmB - For a life on the trot! What is Raiffeisen Mobile Banking – R'm'B? Raiffeisen Mobile Banking is a service that provides you with quick and simple access to your accounts and other details related to your business with Raiffeisen Bank and to make financial transactions, anytime via your mobile phone. What criteria have to be met for the R'm'B service? Any customer of our bank, resident or non-residents who has a debit card/current account and a mobile phone with internet access can register to the service. What can you do with R'm'B? Raiffeisen Mobile Banking allows you to: • Check your account balance and details; • Check your account movements; • Transfer funds to your personal accounts and other private and corporate customers' accounts with Raiffeisen Bank; • Transfer funds to private and corporate customers’ accounts with other banks in the country; • Make foreign currency conversions; What are the benefits of Raiffeisen Mobile Banking? R'm'B has these benefits: • Available 24 hours a day - regardless of our opening hours; • Favourable fees for execution of orders; • Usable anywhere with internet access; • Maximum security and confidentiality thanks to state-of-the-art security technologies; • If follows global trends and saves you time. How safe is Raiffeisen Mobile Banking? Raiffeisen Bank implements state-of-the art security and safety technologies. Access to the Raiffeisen Mobile Banking application is protected by a user-specific PIN which the customer generates on his own during the first registration and which guarantees protection and privacy of his financial transaction. Additional security is provided by a software token which is automatically installed to the mobile phone, together with the application.

Read more +
9.2
GREAT!

429 ratings

Helps you:

Author’s description

Discover more like Raiffeisen mobilno bankarstvo