Lectio Divina - On Jest

Free

Lectio Divina - On Jest

Aplikacja „Lectio Divina” to pomoc w takim czytaniu S?owa Bo?ego, aby to S?owo przemienia?o nasze my?lenie i aby?my w Jego ?wietle dokonywali dobrych wyborów i podejmowali dobre decyzje. Aplikacja jest elektroniczn? wersj? rozwa?a? Lectio Divina, przygotowywanych od 2011 roku w formie drukowanej dla parafian NMP Bolesnej we Wroc?awiu – Strachocinie przez cz?onków wspólnoty „On Jest” Ruchu ?wiat?o – ?ycie. Autorami rozwa?a? - komentarzy s? ludzie ?wieccy, cho? same komentarze maj?, w zamierzeniach autorów, jedynie pomocniczy charakter. G?ównym celem jest osobiste spotkanie czytaj?cego ze S?owem Bo?ym, które, jak mówi ?w. Pawe?, jest samo w sobie „?ywe, skuteczne i ostrzejsze ni? wszelki miecz obosieczny , przenikaj?ce a? do rozdzielenia duszy i ducha , stawów i szpiku , zdolne os?dzi? pragnienia i my?li serca” (Hbr 4,12) . Dokonuje si? to przez poprowadzenie czytaj?cego, krok po kroku, przez poszczególne etapy tej metody rozwa?ania S?owa Bo?ego: 1. Czytanie (lectio), 2. Medytacj? (meditatio), 3. Modlitw? (oratio) i trwanie przed Bogiem (contemplatio). 4. Dzia?anie (actio) Do rozwa?ania wybierane jest tylko jedno czytanie spo?ród czyta? liturgicznych przewidzianych przez Ko?ció? na dany dzie? roku, gdy?, jak uczy nas ?w. Ignacy, „nie obfito?? wiedzy, ale wewn?trzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca dusz?”. Aplikacja dzia?a offline, aktualizacje tekstów pobierane s? z sieci raz w tygodniu na ka?dy nast?pny tydzie?. Dodatkow? pomoc? dla korzystaj?cych z aplikacji jest przyst?pny opis ca?ej metody Lectio Divina. The "Lectio Divina" to help in the reading of God's Word to the Word has transformed our thinking and in his light we have made good choices to make those good decisions. The application is an electronic version of considerations lectio divina, prepared since 2011 in printed form for the parishioners of St. Mary of Sorrows in Wroclaw - Strachocin by members of the community, "He Is" Traffic Light - Life. The authors of the discussion - comments are lay people, although the comments that have, in the intentions of the authors, merely ancillary. The main objective is a personal encounter reading the Word of God, which, as Saint Paul says. Paul, is in itself a "living and active, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart" (Hebrews 4:12). This is accomplished by routing the reader step by step through the various stages of this method consider the word of God: First reading (lectio) 2 Meditation (meditatio) 3 Prayer (oratio) and duration before God (contemplatio). 4 action (actio) To consider the selection is only one reading of the liturgical readings provided by the Church on the day of the year, because, as St. teach us. Ignatius, "is not an abundance of knowledge, but the inner feeling and tasting stuff please and satisfies the soul." The app works offline, text updates are downloaded from the network once a week for each subsequent week. Further support for the use of the application is accessible description of the whole method of Lectio Divina.

Read more +
9.9
GREAT!

91 ratings

Author’s description

Discover more like Lectio Divina - On Jest