Share this on Twitter. Share on Google+ Share on Pinterest
DOWNLOAD MORE LIKE THIS EMAIL LINK

Jednostki Miar

$0.99 4+ iphone & ipad
Wydawnictwo Naukowe PWN & RosMedia
Description
Jednostki miar Czy chcesz utrwali? znajomo?? jednostek fizycznych i jednostek miar, a tak?e w grze o 4 stopniach trudno?ci sprawdzi? swoje umiej?tno?ci? Aplikacja przybli?a ogólne zagadnienia zwi?zane z Mi?dzynarodowym Uk?adem Jednostek Miar (SI), a tak?e umo?liwia wygodne przegl?danie i wyszukiwanie poszczególnych wielko?ci fizycznych, jednostek miar i ich oznacze? dzi?ki dost?powi do: * alfabetycznej listy wielko?ci fizycznych zawieraj?cej nazwy wielko?ci fizycznych i umo?liwiaj?cej wyszukiwanie hase? wg nazw wielko?ci fizycznych. * alfabetycznej listy jednostek miar mieszcz?cej nazwy jednostek miar i umo?liwiaj?cej wyszukiwanie wg nazwy jednostki miary. * alfabetycznej listy oznacze? jednostek miar umo?liwiaj?cej wyszukiwanie wg oznaczenia jednostki miary. Z powy?szych list mo?na przej?? do stanu pojedynczego has?a opisuj?cego dan? wielko?? fizyczn?, jednostk? miary lub oznaczenie. W Trybie gry Spadaj?ce jednostki mo?na w atrakcyjny sposób sprawdzi? i utrwali? znajomo?? jednostek fizycznych i jednostek miar. Zadanie gracza polega na przyporz?dkowaniu danej jednostki do odpowiadaj?cej jej wielko?ci fizycznej. Spadaj?cy klocek z oznaczeniem jednostki musi umie?ci? w pojemniku oznaczonym odpowiedni? wielko?ci? fizyczn?. Je?eli gracz wska?e poprawny pojemnik, to jednostka zostanie w nim umieszczona, je?eli jednak ?le przyporz?dkuje dan? jednostk? (lub nie przyporz?dkuje jej wcale), to zostanie umieszczona w pojemniku „B??dne”. Gra posiada cztery poziomy (dost?pny jest przycisk rozpocz?cia gry na danym poziomie trudno?ci). Na pierwszym poziomie gracz przyporz?dkowuje takie wielko?ci fizyczne jak: D?ugo??, Masa, Czas, Nat??enie pr?du, Temperatura, Nat??enie ?ród?a ?wiat?a. Dodatkowo poziom trudno?ci mo?na regulowa? suwakiem zwi?kszaj?c lub zmniejszaj?c pr?dko?? spadania jednostek. Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2011
...More
0.0
0 total
RANKINGS
SEND FEEDBACK
Please tell us what:
  • You like
  • You didn’t like
  • Features you want improve
  • Ideas you might like to see
  • Wrong with this version
  • etc...
Email (optional):